O inkubatoru

Poslovni inkubator Subotica d.o.o. osnovan je 21. juna 2006. godine sa ciljem da pruži podršku u razvoju malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Osnivači Poslovnog inkubatora Subotica su:

– Grad Subotica (60%);
– Razvojna agencija Vojvodine DOO Novi Sad (10%);
– ATB Sever DOO (10%);
– Regionalna razvojna agencija Panonreg DOO Subotica (10%);
– Visoka tehnička škola strukovnih studija – Subotica (10%).

Uloga inkubatora ogleda se u uspešnom prevazilaženju prepreka i teškoća start up preduzeća u njihovoj najranjivijoj inicijalnoj fazi osnivanja i početnog razvoja.

Poslovni inkubator Subotica prima novoosnovana preduzeća do godinu dana ili fizička lica iz oblasti proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila. Vrednovanje potencijalnih stanara se vrši na osnovu poslovne ideje, tržišta, proizvoda i poslovnog iskustva.

Misija

Poslovni inkubator Subotica prima novoosnovana preduzeća do godinu dana ili fizička lica iz oblasti proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila. Vrednovanje potencijalnih stanara se vrši na osnovu poslovne ideje, tržišta, proizvoda i poslovnog iskustva.

Poslovni inkubator Subotica predstavlja servisni centar koji preduzetnicima i početnicima u poslovanju pruža poslovni prostor, administrativne, tehničke i druge usluge, zarad kreiranja uspešnih i samoodrživih preduzeća.

Vizija

Postati sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u oblasti poslovanja, proizvodnog i uslužnog sektora industrijskog karaktera, i ne samo da uvodi nove navike i trendove, nego da ih i predviđa i kreira – vizija je Poslovnog inkubatora Subotica.

Realizaciji vizije doprinose sopstveni infrastrukturni resursi, marketing, transfer znanja, tehnologije i inovacija, međunarodna i domaća saradnja sa srodnim organizacijama, kao i saradnja između preduzetnika unutar inkubatora.

Ciljevi

  • Promocija preduzetništva;
  • Podizanje kompetentnosti i konkurenstnosti;
  • Stvaranje novih radnih mesta – rast nivoa zaposlenosti;
  • Podsticanje inovacija;
  • Doprinos ekonomskom razvoju regije;
  • Stvaranje finansijki likvidnih i konkurentnih preduzeća;
  • Transfer znanja i tehnologije;
  • Smanjenje vremena potrebnog za osnivanje profitabilnog preduzeća;
  • Pružanje poslovnih, tehničkih, obrazovnih i drugih usluga.