Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Продаја путничког возила

 „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА“ Д.О.О. ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ

ВОЗИЛА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

„Пословни инкубатор Суботица“ д.о.о. позива на учешће у поступку лицитације сва правна и физичка лица заинтересована за откуп возила на подручју Града Суботице, путем лицитације.

Р. бр. Марка и тип возила Регистарски број Год. произ. Локација возила Почетна цена ЕВРО (без ПДВ) Кауција (РСД)
1. Škoda Rapid Active 1.2 TSI SU 088-GF 2016. Хоргошки пут 19а 8.500,00 100.000,00

Возило се може погледати радним данима на локацији: Хоргошки пут 19а, Палић, Ауто – Хермес, у периоду од 07. до 19. октобра 2022. године, од 9 до 15 часова.

Контакт особа:

– Аџић Милорад, тел. 062/566-752

Комисијска продаја, путем усмене лицитације, биће одржана у Суботици, ул. Магнетна поља 6, конференцијска сала – дана 21.10.2022. године, са почетком у 12 часова.

За учешће у поступку лицитације и куповине возила, сва заинтересована, правна и физичка, лица дужна су да, закључно са 21.10.2022. године, уплате кауцију за наведено возило. Кауцију треба уплатити на текући рачун „Пословни инкубатор Суботица“ – Град Суботица, број 205-182044-66 „Комерцијална“ банка са позивом на број по моделу 97, са назнаком сврхе уплате:

– „Кауција за јавну лицитацију возила“.

Идентификација учесника лицитације обавиће се на дан лицитације са почетком у 10 часова.

Ради идентификације, заинтересовани учесници морају поседовати лична документа (лична карта, пасош), и доставити следеће податке:

ПРАВНА ЛИЦА

– назив и адресу, матични број и ПИБ правног лица, особа за контакт (име и презиме и број телефона);

– број рачуна правног лица и назив пословне Банке код које се води рачун;

– овлашћење правног лица које гласи на учесника лицитације.

ФИЗИЧКА ЛИЦА

– име и презиме, адреса, број и место издавања личне карте, и контакт телефон;

– број текућег рачуна физичког лица и назив банке код које се води рачун – приложити доказ о броју рачуна (копија платне картице или потврда банке);

– оверено овлашћење физичког лица које гласи на учесника лицитације.

Понуђачи могу лично или посредством овлашћеног представника да учествују у поступку лицитације.

У поступку лицитације цена се, у односу на почетну цену, може повећавати искључиво за корак лицитације, коју водитељ лицитације, за возило, саопштава непосредно пре почетка лицитације.

Учеснику који не победи на лицитацији, средства уплаћена на име кауције биће враћена у року од седам радних дана од завршетка јавне лицитације.

Победнику лицитације ће бити понуђено да потпише уговор о купопродаји возила, у року од три радна дана од завршетка лицитације.

Уколико победник лицитације одустане од куповине излицитираног возила, тј. не закључи уговор о купопродаји возила у року од седам дана од завршетка лицитације, кауција му неће бити враћена.

Победник лицитације купује возило по излицитираној цени увећаној за износ ПДВ, такође, сносиће и трошкове преузимања возила и евентуалне друге трошкове.