Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

Stručne obuke za stanre i menadžment inkubatora

Od aprila do jula meseca 2023. godine sprovedene su tri stručne obuke za stanare i menadžment inkubatora. U skladu sa svojom prirodom, obuke se s jedne strane vode kao obavezujuće, dok s druge doprinose unapređenju znanja svakog korisnika. 

Prva u nizu obuka vezivala se za bezbednost i zdravlje na radu, gde su se prisutni upoznali sa osnovnim elementima koji su bitni za svakodnevni siguran i neometani rad i poslovanje, kao i sa faktorima okruženja koji takođe u značajnoj meri utiču na obavljanje delatnosti.

Druga obuka – Protivpožarna zaštita, uključivala je i teorijski i praktični deo. Korisnicima je ukazana važnost postojanja osnovnog znanja iz protivpožarne zaštite, kako u poslovnom svetu, tako i u privatnom. Objašnjenji su načini i mere koje je neophodno preduzeti u slučaju opasnosti. Nakon teorijskog dela, sprovedena je i osnovna obuka u korišćenju aparata za gašenje požara. Svi korisnici su imali mogućnost da sami uključe aparat i potom isti koriste za gašenje vatre u ograđenom,  bezbednom delu.

Obuka iz pružanja prve pomoći, bila je treća u nizu stručnih obuka koju su stanari i menadžment inkubatora uspešno položili. Kroz osnovni nivo, objašnjene su situacije koje se definišu kao česti slučajevi u kojima svako prisutan treba da ima osnovna znanja čijom primenom, može znatno da pomogne, a ujedno nekome i da spasi život. Svaka situacija prikazana je teorijski a potom i praktično, gde su prisutni u grupama izvodili vežbe i primenjivali prethodno opisane korake u pružanju pomoći ugroženom licu.

Ovim nizom obuka, sprovedeni su osnovni segmenti koji svakom preduzetniku olakšavaju a ujedno i pospešuju kako poslovni tako i privatni život.