Magnetna Polja 6 office@bis-su.rs

Blog

KONKURS ZA STANARE

Na osnovu Programa privrednog razvoja AP Vojvodine i Strateškog plana razvoja Grada Subotice ,,POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA – SZABADKAI ÜZLETI INKUBÁTOR – BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA“

oglašava

KONKURS ZA STANARE

u oblasti proizvodnog i uslužnog sektora – industrijskog profila.

Pravo na učešće na konkursu imaju:

– Novoosnovana preduzeća do dve godine;
– Fizička lica (koja u predinkubacionom periodu moraju da registruju preduzeće).

Ukoliko je preduzeće osnovano pre podnošenja zahteva u periodu do godinu dana u prvoj godini boravka u BIS-u, poslovni prostor se ustupa na korišćenje bez naknade, u drugoj godini boravka se ustupa uz naknadu u iznosu od 40% od tržišne cene iznajmljivanja poslovnog prostora, u trećoj godini boravka u iznosu od 80%, u četvrtoj godini boravka u iznosu od 90%, u petoj godini boravka se ustupa uz naknadu u iznosu od 100% od tržišne cene iznajmljivanja poslovnog prostora.

Ukoliko je preduzeće osnovano pre podnošenja zahteva u periodu preko godinu dana do dve godine u prvoj godini boravka se ustupa uz naknadu u iznosu od 40% od tržišne cene iznajmljivanja poslovnog prostora, u drugoj godini boravka u iznosu od 80%, u trećoj godini boravka u iznosu od 90%, u četvrtoj i narednim godinama boravka se ustupa uz naknadu u iznosu od 100% od tržišne cene iznajmljivanja poslovnog prostora.

Računovodstvene usluge koje Stanaru pruža BIS, pod uslovom da se Stanar opredeli za usluge iste računovostveno-knjigovodstvene agencije, čije usluge za svoje potrebe koristi BIS, Stanar plaća na sledeći način:

  • u prvoj godini boravka Stanara u BIS-u 50% ukupne cene usluga,
  • u drugoj godini boravka Stanara u BIS-u 70% ukupne cene usluga,
  • u trećoj godini boravka Stanara u BIS-u sam Stanar snosi trošak usluga u punom iznosu.

Fizičko lice ima pravo na predinkubacioni period u trajanju od 6 meseci pri čemu je po isteku tog perioda, ukoliko zadovolji poslovnu politiku BIS-a, u obavezi da registruje svoje preduzeće. 

Registrovana preduzeća pri podnošenju zahteva pored Formulara za prijavu i CV-ja, podnose i odluku o osnivanju, rešenje iz APR-a (Agencija za privredne registre), potrvdu o PIB-u (poreskom identifikacionom broju), OP obrazac (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), karton deponovanih potpisa u banci kao i fotokopiju odnosno očitanu ličnu kartu.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti i u prostorijama Poslovnog inkubatora Subotica (Magnetna polja 6.), svakim radnim danom od 8 do 14 časova, kada se mogu obaviti i konsultacije vezane za konkurs. Konkurs je raspisan na neodređeno vreme a evaluacija pristiglih prijava će se vršiti tromesečno. Konkursnu dokumentaciju dostaviti poštom ili lično na gore navedenu adresu.

Skinite formular za prijavu ovde.